สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีอุปการคุณ  มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า


สิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีอุปการคุณ

1. ใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี 2 เท่า

2. การรับสิทธิ์ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลตามระดับผู้มีอุปการคุณ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

3. การจารึกนามในอาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 200,000 บาท ( จนกว่าจะเต็มพื้นที่ที่จัดสรร)

4. ใช้บริการห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่และห้องรับรองนายทหารสัญญาบัตรของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

1. ผู้มีอุปการคุณ คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้บริจาค    เงิน สิ่งของ ที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, หน่วยงานแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ 

2. การบริจาคในนามบุคคล สิทธิประโยชน์จะได้แก่ ผู้มีอุปการคุณตามหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงิน ไม่สามารถโอนต่อให้ผู้อื่นได้ยกเว้นการจารึกนามฯ ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มีอุปการคุณ

3. การบริจาคในนามนิติบุคคล สิทธิประโยชน์ต่างๆจะได้แก่ประธานกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ที่      นิติบุคคลนั้น แสดงความจำนงให้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ครอบครัว หมายถึง บุคคลในครอบครัวของผู้มีอุปการคุณ ได้แก่บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร    ที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่มีอายุไม่เกิน20 ปี บริบรูณ์  ( จำนวนบุตร ไม่เกิน 3 คน )

5.ผู้มีอุปการคุณที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติหลังจากโรงพยาบาลได้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน แล้ว 7 วันทำการ

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

สิทธิประโยชน์ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
มูลค่าการบริจาค ระดับผู้มีอุปการคุณ ส่วนลด ค่ารักษาพยาบาล ผู้รับสิทธิ
100,000 บาท สามัญประเภทที่ 1 5% ผู้มีอุปการคุณ
200,000 บาท สามัญประเภทที่ 2 10% ผู้มีอุปการคุณ
500,000 บาท สามัญประเภทที่ 3 15% ผู้มีอุปการคุณ
1500,000 บาท สามัญพิเศษ 30% ผู้มีอุปการคุณ
6,000,000 บาท วิสามัญ 40% ผู้มีอุปการคุณ
14,000,000 บาท กิตติมศักดิ์ 60% ผู้มีอุปการคุณ
30,000,000 บาท กิตติมศักดิ์พิเศษ 100% ผู้มีอุปการคุณและครอบครัว

ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับส่วนลด

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการรักษาพยาบาลโดยตรง ค่าบริการทางการพยาบาล

2. ค่ายารักษาโรค ค่าตรวจรักษาทางรังสีวิทยา ค่าวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการ

3. ค่าบริการวิสัญญี ค่าผ่าตัด ค่าหัตถการ ค่าคลอดบุตร

4. ค่าบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู ค่าบริการทางทันตกรรม

5. ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ ที่มีบริการในโรงพยาบาล

หมายเหตุ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ช่องทางการบริจาค

ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
040 -2-00002-0
040 -2-00002-0
122-2-54097-2
122-2-54097-2
055-2-57800-4
055-2-57800-4
055-0-21604-9
055-0-21604-9

หรือบริจาคผ่าน

Powered by Froala Editor

ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ 504 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600


02-475-2737
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
@pinklaofoundation
[email protected]

ติดต่อมูลนิธิ