เกี่ยวกับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

Somdech phra pinklao Foundation (S.P.F.)

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชื่อภาษาอังกฤษ Somdech phra pinklao Foundation ย่อว่า S.P.F. เครื่องหมายของมูลนิธิคือ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังพญานาคพันสมอเรือ

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2525 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้ใช้พระนามของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อมูลนิธิ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2525

about image
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1. สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดำเนินงานต่างๆของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

2. สนับสนุนการผลิตบุคลากรการแพทย์และพัฒนาบุคลากรการแพทย์ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

3. สนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ของบุคลากรการแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ รวมทั้งนักศึกษาแพทย์, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์เฉพาะทางต่อยอด ที่อยู่ระหว่างการศึกษาอบรม หรือปฏิบัติงานที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

4. ดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ

5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
1. พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา ประธานกรรมการบริหาร
2. พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รองประธานกรรมการบริหาร
3. พลเรือตรี เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิก
4. นาวาเอก ประดิษฐ์ ฉ่ำใจ กรรมการบริหาร
5. พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
6. พลเรือตรีหญิง ภาวิกา ธรรมโน กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการ
8. นาวาเอก ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร กรรมการบริหาร
9. นาวาเอกหญิง ภาศรี มหารมณ์ กรรมการบริหาร
10. นาวาเอก เบญจพันธุ์ เพชรเสนา กรรมการบริหาร
11. นาวาเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นาวาเอกหญิง ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ กรรมการบริหาร

ช่องทางการบริจาค

ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
040 -2-00002-0
040 -2-00002-0
122-2-54097-2
122-2-54097-2
055-2-57800-4
055-2-57800-4
055-0-21604-9
055-0-21604-9

หรือบริจาคผ่าน

Powered by Froala Editor

ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ 504 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600


02-475-2737
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
@pinklaofoundation
[email protected]

ติดต่อมูลนิธิ